Hledat Přihlásit se Poptávka CZ / EN / AR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI K-Drives a.s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti K-Drives a.s., IČ: 41031130, se sídlem Družstevní 1200/20, 789 85 Mohelnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 2144 (dále jen „K-Drives“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní či jiné smlouvy uzavřené mezi K-Drives a zákazníky (dále jen „Smlouva“).
 2. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 4. Znění VOP může K-Drives měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. METODY OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB

 1. Objednání produktů či služeb je možné písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou), prostřednictvím elektronického obchodu K-Drives, provozovaného na webové adrese https://www.elektromotory.cz/eshop (dále jen „e-shop“), případně telefonicky nebo osobně.
 2. Na nepísemné formy objednání se mohou vztahovat různá omezení, viz text dále. V každém případě musí objednávka obsahovat následující:
  • V případě zákazníka podnikatele: název obchodní firmy, adresa, IČO a DIČ v souladu s údaji v obchodním nebo živnostenském rejstříku, jméno zodpovědné osoby a kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail)
  • V případě zákazníka spotřebitele: jméno a příjmení, adresa, a kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail)

  a dále u všech zákazníků: specifikace objednaného zboží nebo služeb, objednaného množství, požadovaného dodacího termínu, požadovaného způsobu dopravy, požadované platební metody a případné další požadavky ohledně doručovací adresy, časů a termínů pro doručení, požadavků na avizování zásilky apod.

3. DEFINICE POŽADAVKU

 1. Při objednávání či poptání produktu musí být jasně a úplně definovány požadavky na produkt. Preferovány jsou jednoznačné a úplné objednací kódy zboží (např. Siemens objednací kód, tzv. MLFB produktu, v podobě např. 1LA7107-4AA10-ZA11+G17), nebo interní čísla zboží K-Drives (tzv. PLU kód). Pokud zákazník objednací kódy nezná, uvede v popisu produktu všechny požadované vlastnosti tak, aby nemohlo dojít k záměně s jiným produktem nebo konfigurací. Pokud zákazník požaduje zvláštní provedení nebo výbavy produktu, je třeba toto výslovně v objednávce uvést, jinak bude produkt dodán v základním provedení.
 2. V případě, že nebude možno produkt na základě popisu identifikovat, nebo budou uvedeny rozporné či nesprávné informace, bude K-Drives zákazníka kontaktovat a požadovat vyjasnění.
 3. K-Drives u zákazníkem vybraného a nakoupeného zboží nezaručuje kompatibilitu s jiným zbožím a zakoupené zboží se z tohoto důvodu zásadně nevyměňuje.

4. PREFERENCE ZÁKLADNÍCH PROVEDENÍ A VLASTNOSTÍ PRODUKTU

 1. Vzhledem k tomu, že mnohé produkty jsou volně konfigurovatelné, je třeba uvést vždy veškeré požadavky na konfiguraci a výbavy produktu v objednávce / poptávce. Pokud není požadavek na určitou konfiguraci uveden, bude dodán / nabídnut produkt v základní konfiguraci dle standardu K-Drives. Popisy standardních provedení jsou k dispozici v produktových katalozích dostupných na webu K-Drives, nebo na vyžádání v obchodním oddělení K-Drives.
  1.  

   (Např.: pokud objednáte elektromotor formou „patkový elektromotor o výkonu 3kW, 1420 ot/min, napětí 400V“, bude dodán asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko v základním katalogovém provedení, bez ochran a certifikací pro práci v zóně s nebezpečím výbuchu či vznícení, bez doplňkových výbav a konfigurací (tedy bez brzdy, teplotní ochrany, nezávislého chlazení a dalších nástaveb, v základní konfiguraci ložisek a ostatních mechanických parametrů motoru, v základním napětí a kmitočtu pro daný výkon pro provoz na síti s konstantním kmitočtem v EU (3AC 400V 50Hz), v základním nátěru a barevném odstínu, bez příplatkových zkušebních kusových protokolů, pro teplotu od -20°C do +40°C, pro nadmořskou výšku do 1000 m n. m. atd.)

  5. OBJEDNÁNÍ NA ZÁKLADĚ NABÍDKY K-DRIVES

  1. Při objednání na základě písemné nabídky K-Drives je nutno se odvolat na číslo nabídky a uvést, které v nabídce obsažené položky a v jakém počtu zákazník objednává. V tomto případě není nutno definovat objednací kódy a další informace o objednaných produktech.
  2. Pokud zákazník požaduje konfiguraci nebo jiné podmínky odlišné od specifikace v nabídce, je třeba tento požadavek zmínit. Pokud není číslo nabídky uvedeno, bude produkt dodán za standardních podmínek (např. nebudou uplatněny mimořádné slevy v nabídce obsažené).

  6. OBJEDNÁVKA / POPTÁVKA PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a K-Drives není povinna uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. V e-shopu jsou obsaženy mimo jiné i informace o zboží, jeho cenách, nákladech na balení a dodání a nákladech na vrácení zboží, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně (Kč) nebo v eurech (EUR), v částce bez daně i s daní z přidané hodnoty a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  3. Objednat prostřednictvím e-shopu je dovoleno jen registrovaným zákazníkům. Registraci je možno provést po kliknutí na patřičný odkaz na titulní stránce e-shopu na webové adrese https://www.elektromotory.cz/eshop. Na základě registrace bude zákazníkovi zřízen jeho uživatelský účet.
  4. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou K-Drives považovány za správné.
  5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jejich uživatelského účtu a nesmí umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  6. V prostředí e-shopu je nutno zvolit požadovanou konfiguraci produktu (pokud je konfigurace možná) na stránce detailu produktu, před vložením do košíku. Dále je nutno provést volbu požadovaného typu dopravy, zadat informace o zákazníkovi a doručovací adrese a podobně. V posledním kroku je možno zvolit, zda se jedná o závaznou objednávku nebo poptávku.
  7. Před zasláním objednávky K-Drives je zákazníkům umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou K-Drives považovány za správné. K-Drives neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). K-Drives upozorňuje zákazníky, že toto potvrzení dle předchozí věty představuje pouze potvrzení doručení objednávky, nikoliv potvrzení (akceptaci) objednávky a uzavření Smlouvy se zákazníkem. K uzavření Smlouvy dojde až doručením potvrzení objednávky (akceptace) zákazníkovi dle čl. 9 těchto VOP.
  8. K-Drives je oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, jeho konfiguraci, výši ceny atd.) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky.
  9. Pokud zákazník zvolí poptávku, bude ho K-Drives kontaktovat nebo mu rovnou zašle písemnou nabídku dle čl. 5 těchto VOP.
  10. Stav vyřizování předchozích objednávek učiněných prostřednictvím e-shopu je možno sledovat po přihlášení k uživatelskému účtu.
  11. Smlouva včetně VOP je archivována K-Drives v elektronické podobě a není přístupná.
  12. Zákazník bere na vědomí, že mu Uživatelský účet a e-shop nemusí být nepřetržitě dostupné, a to zejména s ohledem na nutnou provozní údržbu hardwarového a softwarového vybavení K-Drives a třetích osob.

  7. CENY A CENÍKY

  1. Ceny produktů jsou zpracovány na základě ceníků vydávaných dodavateli produktů nebo interní cenové politiky K-Drives. Z ceníkových cen jsou zákazníkům uznány slevy ve výši dle odpovídající cenové hladiny. Nový zákazník je automaticky zařazen do základní cenové hladiny „A“. Slevy pro různé kategorie produktů se v rámci dané cenové hladiny liší. Na vyžádání bude zákazníkovi poskytnut seznam slev pro základní kategorie produktů.
  2. Ceny je možno zjistit v e-shopu nebo na poptání.

  8. DODACÍ TERMÍNY

  1. V rámci e-shopu jsou u zboží uvedeny orientační (obvyklé) dodací lhůty. Je to z toho důvodu, že e-shop není vzhledem k velmi široké škále možných konfigurací produktů možno provázat se systémem evidence skladu K-Drives. Tyto lhůty není možno chápat jako závazné, za závazné je možno považovat pouze písemné potvrzení dodací lhůty v rámci zpracované oficiální nabídky produktů, nebo písemného potvrzení (akceptace) objednávky nebo potvrzení termínu výroby dle odst. 8.3 těchto VOP.
  2. Přesnější informaci o dodací lhůtě je možno zjistit dotazem v obchodním oddělení K-Drives.
  3. Objednávky jsou vyřizovány (pokud není zákazníkem výslovně požadováno jinak) v nejkratší možné lhůtě s využitím rozsáhlých skladových zásob K-Drives. V případě nutnosti zadání produktu do výroby nebo momentální nedostupnosti na skladě jsou dodací termíny závazně potvrzeny až po zaplánování výroby. To může být i několik dnů po obdržení objednávky.

  9.POTVRZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

  1. O přijetí objednávky v K-Drives je zákazník vyrozuměn e-mailem. Tento e-mail slouží pouze k potvrzení doručení objednávky K-Drives a není potvrzením o uzavření Smlouvy.
  2. K-Drives není povinno uzavřít se zákazníkem na základě jeho objednávky Smlouvu.
  3. Objednávky jsou písemně potvrzovány (akceptovány) nebo odmítány v co nejkratším možném čase. Doručením potvrzení objednávky (akceptace) zákazníkovi dochází k uzavření Smlouvy.
  4. Pokud není v okamžiku přijetí objednávky znám dodací termín, je zákazníkovi zasláno potvrzení objednávky (akceptace) bez závazného termínu, které je po potvrzení termínu výrobou doplněno o termínové potvrzení. Při expedici produktu do 3 pracovních dnů od data uzavření smlouvy je písemné potvrzení termínu dodáno pouze na vyžádání.

  10. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

  1. Zákazník má právo žádat změnu nebo zrušení objednávky ve smyslu změny jednotlivých položek objednávky, změny počtů položek, změny dodacího termínu, platebních a dalších podmínek do okamžiku, než dojde k uzavření Smlouvy.
  2. Ke změně nebo zrušení Smlouvy po jejím uzavření může dojít ze zákonných důvodů nebo na základě žádosti zákazníka dohodou stran. K-Drives není povinno žádosti o změnu nebo zrušení Smlouvy vyhovět, popř. může požadovat po zákazníkovi za změnu či zrušení Smlouvy poplatek ve výši min. 10 % z celkové hodnoty Smlouvy, zejména v případě Smlouvy, na základě, které jsou produkty konfigurovaný a / nebo vyráběny podle zvláštních požadavků zákazníka. Důvodem k zamítnutí může být například pokročilé stadium výroby původně objednaných produktů, jednoúčelovost původně objednaných produktů nebo náklady, které byla či bude K-Drives nucena do konkrétního obchodního případu vložit.

  11. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Zboží je možno na území ČR obdržet několika standardními postupy:
   • osobní odběr v provozovně K-Drives.
   • doprava balíkovou službou (prioritně PPL nebo DHL, po dohodě i jinou Česká pošta apod.). Balíková přeprava je všeobecně limitována hmotností 20 kg. Doručovací termín (bez záruky) je zpravidla následující pracovní den po dni odeslání zboží.
   • přepravní službou (PPL, DHL apod.) pro všechny hmotnosti zásilek. Doručovací termín (bez záruky) je zpravidla následující pracovní den po dni odeslání.
   • zákazníkem sjednaným přepravcem či jiným zákazníkem požadovaným způsobem.
   • jiný způsob přepravy – na základě individuální dohody zákazníka s K-Drives je možno zajistit jiný (zde neuvedený) způsob dopravy.
  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka dle odst. 1 písm. e) těchto VOP, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit K-Drives náklady spojené s opakovaným doručením zboží, popř. spojené s jiným způsobem doručení zboží.
  4. Přeprava do jiných zemí je nabízena na základě poptání.

  12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍKEM SJEDNANÉHO PŘEPRAVCE PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

  1. Zákazník je povinen zboží v místě určeném zákazníkem (v provozovně K-Drives nebo v místě dodání) převzít. Zákazník je povinen při převzetí zboží z rukou přepravce nebo na provozovně K-Drives zkontrolovat stav zboží a balení.
  2. V případě nalezení jakéhokoliv poškození ochranného / přepravního obalu zboží je povinen v přítomnosti přepravce / prodejce zboží vybalit a zkontrolovat jeho stav. V případě zjištění poškození zboží z viny přepravy třetí stranou (např. pošta, přepravní služba) je zákazník povinen sepsat v přítomnosti přepravce protokol o poškození s uvedením čísla zásilky, obchodní firma jména přepravce, jména řidiče SPZ automobilu přepravce a nechat jej přepravcem podepsat.
  3. V případě zjištění poškození zboží při převzetí na pobočce K-Drives je zákazník nebo zákazníkem sjednaný přepravce povinen bezodkladně oznámit zjištěné poškození pracovníkovi zajišťujícímu expedici zboží. Pracovník expedice K-Drives zajistí (je-li to technicky proveditelné) výměnu zboží za bezvadné nebo přivolá odpovědného pracovníka obchodního oddělení K-Drives, který se zákazníkem dohodne způsob nápravy.
  4. Na reklamace a stížnosti ke stavu dodaného zboží (poškození způsobené přepravou a/nebo manipulací) podané jiným, než výše uvedeným způsobem není možno brát zřetel a nebudou ze strany K-Drives reflektovány.

  13. VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PŘEPRAVU

  1. K-Drives dopravné ani doběrečné neúčtuje. Účtován je pouze expediční poplatek.
  2. Expediční poplatek je vyúčtován zákazníkovi ve faktuře spolu s dodávaným zbožím.

  14. BALNÉ

  1. Při dodávce produktů ve standardním balení pro pozemní přepravu se balné neúčtuje. Při požadavku na zvláštní balení (jako je balení pro zámořskou či leteckou přepravu apod.) je cena stanovena na poptání a vyúčtována zákazníkovi v rámci faktury se zbožím.

  15. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Zboží je možno uhradit následujícími způsoby:
   • úhradou kreditní nebo debetní kartou (např. VISA, VISA ELECTRON, EUROCARD, MASTERCARD) při osobním převzetí na provozovně K-Drives
   • zálohově – na požádání je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 100 % hodnoty zboží včetně případných nákladů na přepravu a dalších účtovaných položek v částce včetně DPH.
   • dobírkou při převzetí zboží od přepravce (dle podmínek přepravce může být možná kromě hotovostní platby i platba platební kartou)
   • bezhotovostním převodem (po dohodě) na číslo účtu K-Drives, uvedené ve vyúčtovacím dokladu (faktuře). Standardní doba splatnosti je 14 dní ode dne vystavení dokladu. Na základě dohody mezi zákazníkem a K-Drives může být doba splatnosti upravena.
   • platební kartou online při objednání zboží v e-shopu.
  2. V případě specifického zboží, které není běžně skladem, nebo v případě zboží, které je upravené podle přání zákazníka, je K-Drives oprávněno požadovat od zákazníka uhrazení zálohové platby až do výše 100 % ceny zboží.
  3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Zákazník akceptací VOP souhlasí s tím, že K-Drives je oprávněn zveřejnit veškeré informace o platební morálce zákazníka, a to zj. v následujícím rozsahu:
   • Identifikace zákazníka
   • Číslo faktury
   • Typ faktury
   • Datum vystavení faktury
   • Datum splatnosti faktury
   • Měna (je-li jiná než CZK)
   • Fakturovaná částka
   • Datum uhrazení/platby faktury
   • Zůstatek k úhradě
  5. K-Drives je oprávněn zveřejnit informace o platební morálce zákazníka i tím způsobem, že tyto informace poskytne třetímu subjektu, který provozuje databázi těchto informací přístupnou dalším subjektům.

  16. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

  1. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením ceny zboží.

  17. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925 až § 2099 až 2117 občanského zákoníku.
  2. Na některé zboží K-Drives může poskytovat záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku
  3. Uplatňování práv z vadného plnění a další podrobnosti upravuje reklamační řád K-Drives, který je součástí těchto VOP.

  18. DORUČOVÁNÍ

  1. Kontaktní údaje K-Drives: adresa pro doručování Družstevní 1200/20, 789 85 Mohelnice, adresa elektronické pošty info@k-drives.cz, telefon +420 583 453043.

  2. Zákazníkovi mohou být písemnosti doručovány na adresu elektronické pošty zákazníka.

  19. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VOP PRO ZÁKAZNÍKY-SPOTŘEBITELE

  1. Zvláštní ustanovení obsažená v tomto článku VOP se uplatní v případě, že Smlouvu s K-Drives uzavírá spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy každý člověk, který Smlouvu, jejíž součástí jsou tyto VOP uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  2. Zvláštní ustanovení obsažená v tomto článku VOP mají přednost před odchylnými ustanoveními VOP.
  3. VOP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce a v českém jazyce jsou i součástí Smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyc
  4. V případě, že je Smlouva uzavírána distančním způsobem, platí následující:
   1. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby účtované zákazníkovi jeho poskytovatelem telekomunikačních služeb.
  5. V případě, že je Smlouva uzavřena se zákazníkem distančním způsobem a/nebo mimo obchodní prostory K-Drives (včetně případů, kdy je smlouva uzavřena přes e-shop, emailem či telefonicky), platí následující:
   • Zákazník je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, je-li předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být K-Drives odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný K-Drives, jenž je dostupný na webové adrese https://www.elektromotory.cz/eshop.
   • Odstoupení od Smlouvy je možné zaslat K-Drives na adresu provozovny Družstevní 1200/20, 789 85 Mohelnice, či elektronickou poštou na adresu info@k-drives.cz. Zboží je možné vrátit pouze na uvedené adrese provozovny K-Drives.
   • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
   • V případě, že zákazník odstoupí od Smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb jejichž plnění již započalo, je zákazník povinen uhradit K-Drives poměrnou část ceny.
   • V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 5.1 těchto VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být K-Drives vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží K-Drives, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   • V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1těchto VOP vrátí K-Drives peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je K-Drives od zákazníka přijala. K-Drives je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkovi již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, K-Drives není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží K-Drives odeslal.
   • Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který K-Drives nabízí, vrátí K-Drives zákazníkovi náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
   • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je K-Drives oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení ceny zboží.
   • K-Drives má právo odstoupit od Smlouvy též v případě, že si zákazník zboží připravené v provozovně K-Drives k osobnímu odběru nevyzvedne ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bude vyrozuměn o tom, že je zboží připraveno k odběru.
  6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi K-Drives a zákazníkem ze Smlouvy.
  7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  8. K-Drives není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) občanského zákoníku.
  9. Práva a povinnosti K-Drives ohledně práv z vadného plnění se řídí též ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  10. K-Drives odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  11. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto neplatní v případě zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  20. OSTATNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

  1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k rozhodování sporů (a jiných záležitostí) souvisejících se Smlouvou jsou příslušné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Informační povinnost vůči zákazníkům ohledně zpracování jejích osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) plní K-Drives vůči subjektům údajů zvláštním dokumentem, který je přístupný na webových stránkách K-Drives na adrese https://www.elektromotory.cz/eshop.
  3. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Tyto VOP jsou v platné verzi k dispozici na webu nebo na vyžádání v obchodním oddělení K-Drives.
  5. Na základě dohody je možno sjednat odlišné individuální podmínky.


  Za K-Drives a.s.

  Tomáš Galda

  jednatel společnosti